Komornik Sądowy - Piotr Sulich kancelaria@warszawa-komornik.com.pl +48 789 297 956

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie
Piotr Sulich

Zakres kompetencji


Na mocy art. 3 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych, komornik jest organem władzy publicznej w zakresie wykonywania czynności w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym.


Do zadań powierzonych komornikowi sądowemu należą:


- wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne (wyrok, postanowienie sądu, ugoda sądowa, nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym, nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym, akt notarialny, postanowienie komornika sądowego o kosztach ze stwierdzeniem prawomocności);


- wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia niepieniężne (wydanie ruchomości, wydanie nieruchomości, eksmisja);


- zabezpieczenie roszczeń, w tym europejskich nakazów zabezpieczenia na rachunku bankowym;


- wykonywanie innych tytułów wykonawczych oraz tytułów egzekucyjnych, które podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności;


- wykonywanie postanowień o zabezpieczeniu spadku lub sporządzanie spisu inwentarza;


- doręczanie bezpośrednio adresatowi zawiadomień sądowych, pism procesowych oraz innych dokumentów sądowych za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty. Ponadto komornik może stwierdzić, że adresat pod podanym adresem nie zamieszkuje, a także może podejmować czynności zmierzające do ustalenia aktualnego adresu zamieszkania adresata;


- sporządzanie protokołu stanu faktycznego;


- sprawowanie urzędowego nadzoru nad dobrowolnymi publicznymi licytacjami, z przybiciem najniższej lub najwyższej oferty - na wniosek organizatora licytacji;


- wykonywanie zadań określonych w innych ustawach.